Föreningen för Terapikolonier

Föreningen för Terapikolonier (FFT) startade 2001. Syftet var att verka för att Terapikoloniverksamheten skulle kunna fortsätta efter det att BUP då bestämt sig för att inte driva verksamheten vidare.
En stor majoritet inom politiken i Stockholms läns landsting (SLL) röstade för att ta upp verksamheten igen. Terapikolonier AB bildades 2002 av tidigare medarbetare. Sedan dess har bolaget haft ett vårdavtal med SLL och drivit verksamheten fram t o m 2018.
Efter att Region Stockholms beslutat att inte förlänga vårdavtalet efter 2018 eller göra en ny upphandling, har FFT tagit över ansvaret för verksamheten och hyreskontrakten för de två kolloställena.
Idag arbetar vi ideellt för att skapa förutsättningar för att återuppta och utveckla verksamheten med siktet inställt på 2020.

Terapikolonier

Vår behandlingsform har anor från 1934 då Skollovsföreningen för psykiskt ömtåliga barn startades av överläkare i Stockholms stad och PBU. 1954 anställdes Gertrud Olsson, legendarisk barnpsykoterapeut inom PBU, med grupper som specialitet. Hennes grundsyn och förhållningssätt genomsyrar på många sätt fortfarande vårt behandlingsarbete.

1973 tog landstinget över huvudmannaskapet för verksamheten som i många år var en del av PBU, den psykiska barn och ungdomsvården, och fortsatte att utvecklas i samklang med PBU:s övriga behandlingsarbete fram t.o.m. år 2000.

Terapikolonier AB startades 2002 av f.d. kollopersonal och utifrån ett vårdavtal med Stockholms läns landsting kunde verksamheten återupptas. Detta innebar också att det blev möjligt att tillsammans förvalta och fortsätta utveckla verksamheten utifrån den kunskap som samlats i organisationen genom åren.

Mellan 2008 och 2019 var Terapikolonier AB en del av Magelungen Utveckling AB. Det nära samarbetet med Barn- och ungdomspsykiatrin fortsatte samtidigt som tillhörigheten till Magelungen bidrog till ett ömsesidigt utvecklingsarbete. Läs mer om Magelungen på deras hemsida.

I och med att vårdavtalet med Region Stockholm upphörde 2018 beslutade Magelungen att avveckla Terapikolonier AB och överlåta verksamheten och allt som därtill hörde till Föreningen för Terapikolonier.

Personal

Personalgrupperna består av behandlare med mångårig erfarenhet från terapikollo, annan miljöterapeutisk verksamhet, familjearbete vid behandlingsinstitution samt barn- och ungdomspsykiatrin. Vanliga utbildningar är Psykolog, Beteendevetare, lärare, specialpedagog och Socionom. Medarbetarna i samtliga verksamheter får regelbundet handledning av legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Det senaste verksamhetsåret 2018 arbetade ca 30 personer på Terapikolonier. Fast anställda var en verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef. Föreståndare och övrig personal arbetar på Terapikolonier som en bisyssla till annat arbete eller studier.

Kvalitetsutveckling

Kvalitet är att tillgodose behov, infria förväntningar och uppfylla krav från uppdragsgivare, patienter, medarbetare, ägare och lagstiftare. Varje år görs en uppföljning och utvärdering av rutiner och processer i verksamheten. Resultatet ligger till grund för det kontinuerliga förbättringsarbetet och finns dokumenterat i kvalitetsledningssystemet. Egenkontrollen omfattar:

  • Kompentensutveckling genom handledning, uppföljningar med ledning samt olika former av fortbildningsinsatser samt introduktionsutbildning för nyanställda
  • Uppföljning av behandlingsmål tillsammans med familj och remittent
  • Uppföljning av synpunkter och klagomål
  • Utvärdering av klient- och kundtillfredsställelse
  • Avvikelserapportering
  • Granskning av journaler

Miljöpolicy

Terapikolonier strävar efter en hög miljömedvetenhet inom hela organisationen. Detta innebär bland annat att vi strävar efter att producera så lite avfall som möjligt, källsorterar, att vi har minst 30 % ekologiska matvaror, använder miljövänliga produkter och tjänster samt ser till att vi kontinuerligt ser över vår energiförbrukning och våra transporter. Av de ekologiska varorna så prioriterar vi alltid de 5 viktigaste enligt Naturskyddsföreningen