Terapikoloniers framtid uppe i Regionfullmäktige 12/2 -19

Se hela den spännande debatten här. Blir det bara ord som bryts mot varandra eller kan något förändras?

På initiativ av (V) och Catarina Wahlgren diskuterades Terapikoloniers vara eller icke vara. Flera inlägg från företrädare för (V) och (S) fångar det orimliga i att lägga ner verksamheten samtidigt som frågan om insatser för barn och ungas psykiska hälsa utreds. Att det är fel ordning kan både ett barn och en ungdom förstå.

Det pratas om att utredningen ska titta på om det finns några länkar som saknas i vårdkedjan för bl a barn som fått diagnosen ADHD eller etiketten hemmasittare. Jag tänker att ett problem är att vårdkedjan inte alltid når fram till de som behöver den mest. Att många insatser missar komplexiteten med den hela människan i sitt vardagliga sammanhang. T ex  bara medicinering.

Diskussionen i fullmäktige belyste verkligen den svåra balansen mellan …. ja vadå? Juridik å ena sidan, humanism, medmänsklighet och empati å andra? Alla vill säkert gott och göra rätt – varför känns det då som det blir så fel.  Är det för att juridiken vinner på bekostnad av att fler ska få ta del av terapikolonier? Sedan 2002 har vi erbjudit över 700 platser. Jag kan se många av de barn, unga o föräldrar som varit hos oss framför mig och vet vad Terapikolonitiden har betytt för dem. De liknar alldeles säkert alla de som nu inte kommer få den chansen och det är väl det som känns så fel. Sen är ju juridik lite som religion, svår att skylla på. Det handlar väl fr a om hur den tolkas och utövas.

Egentligen förstår jag inte överhuvud taget de som vågar lägga ner en verksamhet i dessa dagar, när barn och ungas behov av olika insatser för sitt mående är skriande. Vågar lägga ner en verksamhet som många vittnar om gör så stor skillnad.

Ta reda på det först. Har den en viktig funktion att fylla? Skapa något bättre om möjligt. Sen lägg ner.

Alternativt bygg ut Terapikolonier så fler erbjuds den hållande omsorg som där finns och låt oss medverka till att bryta den negativa utvecklingen för barn och unga i dagens Sverige.

För den som tittar på debatten och blir osäker så vill jag förtydliga att vi inte har bedrivit ”koloniträdgårdar” utan Terapikolonier. Och skulle hemskt gärna fortsätta med det.

Välkommen till en dag om grupp – 1 februari

Barn och ungas ökande psykiska ohälsa har uppmärksammats mycket under det gångna året. Upplevd press i skolan, låga skolprestationer, mobbing, ensamhet och svårigheter inom familjen är kända riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa. Sociala sammanhang, stöd, uppskattning och psykiska resurser som känsla av mening, att känna kontroll och självförtroende fungerar omvänt skyddande.

Dagen handlar om barn och ungas mående och behov, gemenskap, relationer, hopp och vad insatser och behandling i grupp kan ge och göra för att främja psykisk hälsa hos särskilt utsatta barn och unga.

Gruppens möjligheter

13:00 – Gruppen ett sammanhang att växa och läkas i 

Stefan Redebo, verksamhetschef på Terapikolonier

13:15 – Hur ska jag göra för att må bättre?

Föreningen Tilia, Elina Johansson, Attention – Vad säger barn och unga själva när de berättar om hur de mår, sin livssituation och sina behov? Hur ser ohälsan ut bland våra barn och unga och vad beror den på?

14:00 – Terapikolonier i backspegeln – det har gruppen betytt för mig

Från 1958 till 2018 – deltagare berättar

14:30 – Fika och mingel

15:00 – Gruppbehandlingen på kollo 85 år senare – viktigare än någonsin?

Jennifer Sternberg, biträdande verksamhetschef Terapikolonier –  Miljöterapeutisk gruppbehandling  – vad kan det ge?

Ulrika Sundqvist förestånare pappa/barn tillsammans med behandlare från BUP och föräldrar – berättar om gruppbehandlingen på Terapikolonier

15:30 – 16:30 Panelsamtal Gruppen och sammanhangets betydelse för barn och ungas psykiska hälsa

Pia Litzell Berg, Christina Lloyd, Jan-Olof Bodén, Jan Elmqvist

Moderator: Pekka Talamo

Anmäl ditt deltagande och ev kostönskemål till jennifer.sternberg@magelungen.com OBS! begränsat antal platser

Plats: Magelungen Utveckling Bondegatan 35

Varmt välkommen!

Vill du läsa mer om grupp och hur det är ett lyckat recept mot ensamhet, klicka här.

Grupp på kollo – lyckat recept mot ensamhet!

Många av de barn, unga och föräldrar vi möter på Terapikolonier lider av ofrivillig ensamhet. Svårigheterna och utmaningarna i livet kan se olika ut, det kan handla om ångest, depression, självskada, att inte kunna koncentrera sig, impulsivitet eller trots. Det kan handla om svåra livsupplevelser som att ha förlorat en förälder, flytt från krig, otillfredsställande skolsituation, ha upplevt våld eller om att leva med en psykisk sjuk förälder. Det som ofta är gemensamt är erfarenheter av att ha exkluderats socialt eller att av andra skäl dragit sig undan sociala sammanhang. Det handlar också om föräldrar som är eller blir ensamma i sina erfarenheter och i sin kamp för att få vardagen att fungera.

Om vi för en stund bortser från de svårigheter, utmaningar och erfarenheter dessa familjer försöker hantera och läka och bara fokuserar på ensamhet, utanförskap och isolering.

Vad gör det med oss människor och hur påverkar ensamhet vår hälsa och vårt välbefinnande?

Ofrivillig ensamhet – ett hot mot vår hälsa

Vi vet av forskning att social exkludering aktiverar samma delar av vår hjärna som fysisk smärta och att den ofrivilliga ensamheten innebär lika stor risk för för tidig död som rökning och större risk för hälsan än fetma och fysisk inaktivitet. Enligt professor Peter Strang leder långvarig och ofrivillig ensamhet till att vårt biologiska varningssystem aktiveras för att få oss att söka oss till vår flock. När systemet ständigt är i alarmläge skapas en lågintensiv stress som kan ge oss högt blodtryck och skapa inflammation i kroppen. Det kan i sin tur kan leda till att vi utvecklar olika sjukdomar. Ofrivillig ensamhet kan också leda till depression.

Att höra till

Så ofrivillig ensamhet är skadligt för vår hälsa och vårt välmående och ökar bland annat risken att dö i förtid. Vad är det som är så viktigt med relationer och att höra till? Vi behöver andra människors stöd och uppskattning, någon att skratta med och någon som stöttar oss när vi mår dåligt.  Flocken är viktig på flera sätt, det är ju relation till andra människor som vi utvecklas, lär oss om oss själva och om andra, får uppskattning och bekräftelse, kan känna igen oss och upptäcka olikheter, prova och få feedback på vad som fungerar och inte. I gruppen utvecklar vi och stärker de psykiska resurser vi behöver för att må bra, känna mening, nå våra mål och hantera livets motgångar. 

Recept mot ensamhet

I den lilla staden Frome i södra England upptäckte en läkare på det lokala sjukhuset att många av dem som sökte vård i själva verket inte var fysiskt sjuka utan just ensamma. En modell för att motverka ensamhet utvecklades och fungerade!  Vårdcentralerna i Frome skriver numera ut recept mot ensamhet i form av lotshjälp till ett liv med vänner och gemenskap och delar ut en 24 sidor lång lista på olika aktiviteter. Akutbesöken i Frome har minskat med 15 % vilket i reda pengar betyder att varje satsat pund har gett 6 pund tillbaka. I övriga Storbritannien har akutbesöken de senaste åren istället ökat med 20%.

Läs mer om recept mot ensamhet här.

Gruppen – ett recept mot ensamhet

Vad kan gruppbehandling i kolloform göra för att minska ensamhet och stärka psykiska resurser hos särskilt utsatta barn, unga och föräldrar? Gruppen erbjuder det som så många av de familjer vi möter saknar – en gemenskap att finna stöd, utvecklas och läka i. Forskning visar att det som är särskilt verksamt i gruppbehandling är just gruppgemenskapen, de interpersonella relationerna och möjligheten till utforskande. Nya goda erfarenheter, uppskattning och stöd stärker självkänslan och kan påverka känslan av mening, kontroll och bemästrande i och av tillvaron. Men kanske viktigast av allt ändå? I grupp är en mindre ensam.

I en av sommarens grupper på Terapikolonier var det en ungdom som under ett gruppsamtal konstaterade ”nu är det vi som är flocken”. Precis så, ett litet tag var vi en flock, en flock som erbjöd sammanhållning, trygghet, värme, nyfikenhet och acceptans, en flock där deltagarna kunde utforska sig själva och relationerna till var och en och hela gruppen, prova nya sätt att vara och göra och få stöd och uppskattning. Att få tillhöra en flock borde vara en självklarhet för alla!

Ofrivillig ensamhet och social exkludering har så många negativa konsekvenser både på kort och lång sikt att vi måste ta den på stort allvar.  Särskilt för dem som av olika skäl redan står inför utmaningar i tillvaron. Ett litet steg i detta vore att inte lägga ner Terapikolonier – en plats för gemenskap, utveckling och läkande som vänder sig till några av våra mest utsatta barn och unga.

Gruppen är helt enkelt ett väldigt lyckat recept mot ensamhet!