I den kontinuerliga utvärderingen av Terapikoloniers verksamhet ingår enkäter som skickas ut till remitterande terapeuter, föräldrar och ungdomar över 13 år för att få ta del av deras syn på årets verksamhet. Frågorna kan exempelvis handla om hur man upplevt samarbetet med Terapikolonier, delaktighet, vilka förväntningar man haft innan vistelsen och hur de uppfyllts och om den information man fått inför, under och efter vistelsen varit tillräcklig. Synpunkterna används i Terapikoloniers kontinuerliga kvalitetsutveckling.

Sammanställning 2008-2017

I denna sammanställning från åren 2008-2017 har vi valt att lyfta fram fyra frågor till remittenter på BUP som rör hur insatsen påverkat/bidragit till den pågående behandlingen på mottagningen:
- Hur har kollovistelsen inverkat på den fortsatta behandlingen?
- På vilket sätt påverkade insatsen den fortsatta behandlingen positivt?
- Hur har observationer och information från kollovistelsen påverkat den fortsatta behandlingen och/eller utvecklingen?
- På vilket sätt har observationer och information från kollovistelsen tjänat som en fördjupad utredning?

När det gäller uppföljning utifrån ett föräldraperspektiv har vi lyft fram följande frågor som rör behandlingsinsatsens utfall och påverkan:
- Hur såg dina förväntningar och förhoppningar ut inför insatsen?
- I hur stor utsträckning blev det så?
- Tycker du att vistelsen på Terapikollo påverkat ditt barn?
Sammanställningen presenteras i diagramform med kommentarer och avslutas med en sammanfattning.

Nedan hittar du sammanställningen av 2018 års enkäter samt även tidigare års enkätsammanställningar.

2018

2017