Terapikolonier

Vår behandlingsform har anor från 1934 då Skollovsföreningen för psykiskt ömtåliga barn startades av överläkare i Stockholms stad och PBU. 1954 anställdes Gertrud Olsson, legendarisk barnpsykoterapeut inom PBU, med grupper som specialitet. Hennes grundsyn och förhållningssätt genomsyrar på många sätt fortfarande vårt behandlingsarbete.

1973 tog landstinget över huvudmannaskapet för verksamheten som i många år var en del av PBU, den psykiska barn och ungdomsvården, och fortsatte att utvecklas i samklang med PBU:s övriga behandlingsarbete. Mellan 2002 och 2007 drevs verksamheten av f.d. kollopersonal, som tillsammans förvaltade och fortsatte att utveckla verksamheten utifrån den kunskap som samlats i organisationen genom åren.

Terapikolonier är sedan 2008 en del av Magelungen Utveckling AB. Det nära samarbetet med Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter samtidigt som tillhörigheten till Magelungen verkar för ett ömsesidigt utvecklingsarbete av behandlingsmetodik. Läs mer om Magelungen på deras hemsida

Personal

Personalgrupperna består av behandlare med mångårig erfarenhet från terapikollo, annan miljöterapeutisk verksamhet, familjearbete vid behandlingsinstitution samt barn- och ungdomspsykiatrin. Vanliga utbildningar är Psykolog, Beteendevetare, lärare, specialpedagog och Socionom. Medarbetarna i samtliga verksamheter får regelbundet handledning av legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

För närvarande arbetar ca 30 personer på Terapikolonier. Stefan Redebo, är verksamhetschef och Jennifer Sternberg är biträdande verksamhetschef. Föreståndare och övrig personal arbetar på Terapikolonier som en bisyssla till annat arbete eller studier.

Kvalitetsutveckling

Kvalitet är att tillgodose behov, infria förväntningar och uppfylla krav från uppdragsgivare, patienter, medarbetare, ägare och lagstiftare. Varje år görs en uppföljning och utvärdering av rutiner och processer i verksamheten. Resultatet ligger till grund för det kontinuerliga förbättringsarbetet och finns dokumenterat i kvalitetsledningssystemet. Egenkontrollen omfattar:

  • Kompentensutveckling genom handledning, uppföljningar med ledning samt olika former av fortbildningsinsatser samt introduktionsutbildning för nyanställda
  • Uppföljning av behandlingsmål tillsammans med familj och remittent
  • Uppföljning av synpunkter och klagomål
  • Utvärdering av klient- och kundtillfredsställelse
  • Avvikelserapportering
  • Granskning av journaler

Miljöpolicy

Terapikolonier strävar efter en hög miljömedvetenhet inom hela organisationen. Detta innebär bland annat att vi strävar efter att producera så lite avfall som möjligt, källsorterar, att vi har minst 30 % ekologiska matvaror, använder miljövänliga produkter och tjänster samt ser till att vi kontinuerligt ser över vår energiförbrukning och våra transporter. Av de ekologiska varorna så prioriterar vi alltid de 5 viktigaste enligt Naturskyddsföreningen