Miljöterapin består av tydliga ramar och en återkommande struktur med syfte att skapa överblick, förutsägbarhet och trygghet och som bland annat består av samling, förmiddagsaktivitet, lugn stund och samtalsgrupp. Genom att använda det som uppstår i vardagen erbjuds möjligheter att utveckla sociala förmågor; att fungera i grupp med andra barn/ungdomar och vuxna, träna på att hantera konflikter, ta sig in i grupp på ett positivt sätt, lyssna på andra, hävda sig själv och sin åsikt och prata inför andra. I det miljöterapeutiska arbetet används det som sker i det vardagliga samspelet, exempelvis uppstår många tillfällen där man behöver vänta på sin tur, komma överens om vad man ska göra, klara av att det inte blir som man tänkt sig, samsas kring regler när man ska spela pingis och liknande. För föräldrar och barn tillsammans kan det exempelvis handla om att pröva nya sätt att relatera till varandra och upptäcka hur det påverkar relationen.

…en systematisk och genomtänkt tillrättaläggelse av miljöns psykologiska och materiella betingelser i förhållande till individen och gruppens situation och behov. Avsikten med detta är att främja deras möjlighet till inlärning, bemästrande och personligt ansvar.Larsen och Selnes 1978

Strukturen anses skapa trygghet och förutsägbarhet vilket i sig skapar utrymme för relationer till andra och sig själv. Strukturen antas också synliggöra behov, svårigheter och styrkor utifrån hur jag som individ förhåller mig till den. I livet på kollo ges många tillfällen till spegling vilket utvecklar känslan av själv. Tillrättalagd miljö där alla kan vara med. Aktiviteter och lekar anpassas så att alla kan vara med utifrån sina förutsättningar. Tålamod – att se små förändringar som stora nyheter.