Vi vill gärna veta vad du tycker att vi gör bra, vad vi kan bli bättre på och om det är något du inte är nöjd med. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten vänder du dig i första hand till föreståndaren på den period där du eller ditt barn är eller har varit. I andra hand kan du vända dig direkt till Verksamhetschefen eller biträdande Verksamhetschef.
Du kan också vända dig till Patientnämnden eller IVO.

Alla som åker ut på kollo får en enkät hemskickad efter avslutad vistelse där man ombeds svara på olika frågor som rör vistelsen, exempelvis hur man har uppfattat samarbetet med personalen, om man tycker att informationen inför kollo varit tillräcklig och i vilken grad man upplever att de förväntningar man hade innan kollo uppfylldes. Enkäterna sammanställs sedan och används i vårt utvecklingsarbete.

Här hittar du utvärderingar från tidigare år