Öppenhet, Tålamod och Nyfikenhet

Vi strävar efter att skapa ett klimat i verksamheten som genomsyras av öppenhet, tålamod, nyfikenhet och ömsesidig respekt. Vi fokuserar på att upptäcka och stärka det som fungerar, skapa utrymme för goda stunder och skapa ett sammanhang där alla kan delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Fokus ligger också på här och nu och på att bidra till känslor av meningsfullhet, bemästrande och begriplighet.

Vi arbetar för ett nära samarbete med familj och remittenter. Vi ser det som avgörande för att behandlingen skall bli framgångsrik, att den som deltar känner sig delaktig och upplever att den kan påverka förändrings- och utvecklingsarbetet. Vi formulerar behandlingsuppdraget tillsammans med remittent och deltagare och det kan vid behov revideras. De föräldrar vars barn åker själva ut till kollo har en tät kontakt med personalen på kollo under hela vistelsen.

Barn metar på brygga

Vi strävar efter att ha ett öppet förhållningssätt till teorier och metoder och integrerar metoder som är verksamma i vårt arbete. Behandlingen vilar på en psykodynamisk- och systemteoretisk grundsyn, vilket bland annat innebär ett antagande om att människan utvecklas i ett nära samspel med andra människor. I detta samspel skapas inre bilder som påverkar hur vi uppfattar oss själva och andra. Eftersom vi hela tiden utvecklas och förändras har vi möjlighet att göra nya erfarenheter av relationer som i sin tur förändrar dessa inre bilder. Det innebär också att se människan som en del i ett system och antaganden om att behandlingen blir mer verksam om hela systemet engageras i behandlingen samt att förändringar som uppnås i behandlingen blir mer varaktiga om alla i familjen har en gemensam förändringserfarenhet.

I behandlingsarbetet finns möjlighet att undersöka känslor, tankar och handlingar. Fokus ligger på att bekräfta, acceptera och samtala kring känslor, undersöka tankar kring vad som är möjligt och omöjligt och utforska hur man agerar i olika situationer och vad man kan göra annorlunda. Relationer är centrala i behandlingsarbetet. Genom spegling bekräftas känslor och behov och ökar medvetenheten kring hur jag uppfattas av andra. Vår övertygelse är att upprepade nya erfarenheter leder till förändring och att en ökad förmåga att förstå sig själv och andra stärker förmågan att hantera och reglera känslor och möjligheten att påverka min omgivning.